บุคคล
# รหัส ชื่อ(ภาษาไทย) ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) แผนก สิทธิ์การใช้งาน สถานะ