อะไหล่
# รหัส ชื่อ(ภาษาไทย) ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) คงเหลือ สถานะ