งานบำรุงรักษา
# รหัส ชื่อ(ภาษาไทย) ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) การบันทึกค่า ค่ามาตรฐาน สถานะ