ผู้ขาย
# รหัส ชื่อ(ภาษาไทย) ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) เบอร์โทรศัพท์ Email สถานะ