PMII Lite
v1.3.2

- แก้ไขเกี่ยวกับสิทธื์การเข้าถึง

- แก้ไขข้อพกพร่องเล็กน้อยและการปรับปรุงย่อยอื่นๆ

v1.3.1

- แก้ไขข้อบกพร่องสีบนแผนงานวันปัจจุบันในหน้าปฏิทินงานบำรุงรักษา

v1.3.0

- แก้ไขข้อพกพร่องเล็กน้อยและการปรับปรุงย่อยอื่นๆ

v1.2.0

• ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
       - คุณสามารถเบิกจากหน้าอะไหล่ที่ต้องการใช้ได้แล้ว
       - คุณสามารถเพิ่มหรือลบไฟล์หลังการซ่อมได้แล้ว
       - ปรับปรุงการแสดงผลในหน้าบันทึกงานบำรุงรักษา