รายการอะไหล่
# รหัส ชื่อ(ภาษาไทย) สถานที่เก็บ จำนวนคงเหลือ