รายการเบิกอะไหล่
# วันที่ เลขที่อ้างอิง เลขที่เอกสาร